Condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS

D’ÚS DEL PORTAL

 

 

Aquestes condicions generals d’ús són propietat de MITJANS A MITGES SCP. Tota còpia, difusió, explotació, reproducció, distribució o utilització d’aquest text, ja sigui total o parcialment, a través del mitjà que sigui i per qualsevol finalitat que no sigui la utilització personal, sense permís per escrit de la propietària, serà perseguida i denunciada. El responsable de la infracció haurà de fer front a les accions civils i penals previstes per la llei.

 

 

Identificació i titularitat

 

Aquestes condicions generals regulen l’accés i ús al portal Quedemonline.com, que MITJANS A MITGES SCP posa a disposició dels usuaris a través de la citada pàgina web.

 

MITJANS A MITGES és propietària i encarregada de la gestió del servei Quedemonline.com, portal on l’usuari pot trobar continguts i serveis. Les dades de contacte de la titular del portal són les següents:

 

MITJANS A MITGES SCP

NIF 33930647N

E-mail: [email protected]

Tel./Fax: 93 787 14 86

c/ Verge de la Salut, 2

08230 Matadepera, Barcelona

 

 

Acceptació de les Condicions Generals d’Ús per part de l’usuari

 

És condició necessària per a ser usuari d’aquest portal el haver llegit i acceptat les condicions generals que consten permanentment exposades a la web, sota la versió publicada i vigent a cada moment. Amb aquesta finalitat, es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i les instruccions exposades en aquest portal cada cop que hi accedeixi.

 

El servei que ofereix aquest portal consisteix a facilitar a cada usuari la capacitat per contactar amb altres persones també registrades a Quedemonline.com, que compleixin les característiques demanades pel primer.      

 

MITJANS A MITGES SCP es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-la.

 

 

Obligacions i Prohibicions per a l’usuari

 

Només poden tenir accés a la condició d’usuari les persones físiques majors d’edat (18 anys o més). L’adquisició de la condició d’usuari per mitjà del registre és gratuïta i es regirà per les condicions generals establertes aquí. Quedemonline.com es reserva el dret a cancel·lar la inscripció d’aquell usuari que faciliti dades que aparentment siguin falses.

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i els serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic, i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no-discriminació per motius de raça, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. L’usuari es compromet a no incloure al seu perfil fotografies o imatges de caràcter obscè contràries a les lleis i que constitueixin un delicte, siguin contràries a l’ordre públic o que puguin resultar ofensives per la resta d’usuaris. QuedemOnline.com es reserva el dret de retirar aquelles imatges que considera que incompleixen aquest criteri.

 

Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts, i també a incomplir qualsevol requisit de connexió.

 

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines –especialment les que contenen informació d’usuaris-. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. S’informa als usuaris d’aquest web que la revelació de secrets és un delicte tipificat al codi penal.

 

Les dades referents a cognoms, número de telèfon, adreces de correu postal, correu electrònic o pàgina web només hauran de ser facilitades quan es sol·liciti expressament.

 

Cada usuari tindrà un nom (login) i una contrasenya que seran personals i intransferibles. L’usuari serà el responsable exclusiu de l’ús que faci tant d’aquests elements identificadors com de les accions i manifestacions realitzades a través del seu compte. L’usuari eximeix a Quedemonline.com de tota responsabilitat per reclamacions de tercers derivades de l’ús del seu compte d’usuari. Queda prohibit crear més d’un usuari per persona.

 

Els usuaris que vulnerin alguna d’aquestes condicions generals podran ser donats de baixa de manera immediata. Si això es produeix, QuedemOnline.com no retornarà a l’usuari les quantitats que hagi desemborsat per comprar abonaments de contacte, s’hagin utilitzat o no

 

 

Propietat Intel·lectual

 

Aquest portal i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de MITJANS A MITGES, o dels tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

 

 

Responsabilitat de Mitjans a Mitges SCP

 

El servei ofert per MITJANS A MITGES es limita a posar en contacte dos o més usuaris a través del portal Quedemonline.com, sense que això sigui garantia que la informació facilitada per aquests es correspongui amb la realitat. MITJANS A MITGES no facilita la direcció de correu electrònic de l’usuari als altres usuaris del portal, ni la publica a la web. MITJANS A MITGES tant sols es farà responsable del contingut de la web elaborat a compte propi o per un tercer. Des del moment que l’usuari publica lliurament la informació que cregui pertinent, o dos usuaris estableixen comunicació –sigui a través dels xats de la web o qualsevol altra mitjà, físic o electrònic- MITJANS A MITGES no es fa responsable dels danys i perjudicis, de la naturalesa que siguin, causats per i entre aquests. L’usuari eximeix a MITJANS A MITGES de la vigilància i control de les comunicacions entre altres usuaris.

 

MITJANS A MITGES no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes MITJANS A MITGES, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

 

MITJANS A MITGES no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web. QuedemOnline.com pot tenir enllaços o hipervincles i connexió amb altres llocs web gestionats per tercers i no controlats per QuedemOnline.com.  Per tant, en cas que QuedemOnline.com tingui coneixement que l’activitat o la informació que facilita alguns d’aquests enllaços és constitutiva de delicte o pot lesionar els béns o drets de tercers susceptible d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir i inutilitzar l’enllaç corresponent el més aviat possible, declinant tota responsabilitat a la propietària de la web infractora.

 

Seguint una política d’afiliacions i aliances estratègiques, QuedemOnline.com es reserva el dret a establir acords amb altres llocs web i publicacions digitals per proveir-los d’aquest servei de relacions personals. La gestió i administració del servei i la base de dades serà sempre a càrrec de QuedemOnline.com.

 

MITJANS A MITGES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

 

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Terrassa els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

 

Contingut dels missatges

 

Cada usuari serà responsable únic del contingut dels missatges que escrigui o enviï a través de tots els serveis de la web. L’usuari es compromet a:  

 

-          No enviar missatges o fotografies en què el contingut pugui ser il·legal, ofensiu i contrari a l’ordre públic o constitutiu d’un delicte.

 

-          No enviar missatges en què el contingut pugui ser de qualsevol manera difamatori, injuriós, ofensiu, invasor de la intimitat, xenòfob, amenaçador, que intimidi, molest per la resta dels usuaris o que de qualsevol manera violi els drets d’altres persones.

 

-          No canviar la identitat de qualsevol altre persona. No fer-se passar per una altre persona ni mentir sobre la seva relació amb altres persones o entitats. No falsificar ni manipular els missatges per disfressar-ne el contingut i simular l’autoria o l’origen dels mateixos.

 

-          No recollir informació sistemàticament sobre altres usuaris.

 

-          No enviar cap missatge o part del contingut rebut de qualsevol altre usuari sense el permís previ de la persona que el va escriure.

 

-          No enviar missatges que continguin material protegit per drets d’autor o marques registrades així com qualsevol informació que estigui subjecte a drets de la propietat intel·lectual o propietat industrial sense tenir previ consentiment del titular d’aquests drets.

 

-          No enviar missatges de contingut comercial, del tipus que sigui.

 

MITJANS A MITGES es reserva el dret a no reenviar els missatges d’aquells usuaris que sota el seu punt de vista incompleixin el que està establert  en les condicions d’aquest portal. Així mateix té la facultat de retirar o suprimir qualsevol informació ofensiva que s’hagi publicat.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT


 

 

Protecció de Dades

 

MITJANS A MITGES dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur ", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

 

MITJANS A MITGES adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant la web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. El portal utilitza “cookies”, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari per facilitar la navegació. Aquestes “cookies” no són nocives ni invasives, ni contenen dades de caràcter personal.

 

MITJANS A MITGES posa en coneixement de l’usuari que disposa d’un fitxer automatitzat amb les dades de caràcter personal facilitades per aquest. Aquest fitxer ha estat declarat a l’Agència de Protecció de Dades , d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). MITJANS A MITGES és destinatària i responsable del fitxer automatitzat.

 

 

Finalitat de les dades

 

La finalitat d’aquest fitxer, en relació a la seva creació, existència i manteniment, és la gestió d'altes, manteniment i baixes dels usuaris, així com l’elaboració d’estadístiques i de noves ofertes, amb l’exclusiva finalitat d’acomplir els serveis oferts al portal.

 

 

Informació obligatòria

 

Per a donar-se d’alta del portal, l’usuari s’haurà de registrar complimentant un formulari i elegint una contrasenya, que li permetrà accedir a totes aquelles zones que requereixin identificació prèvia.

 

 

Autorització de tractament

 

L’usuari del portal dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza MITJANS A MITGES a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

 

Cessió de dades autoritzada

 

QuedemOnline.com facilitarà les dades d’un usuari a un altre en el cas que es demani de forma expressa per part del primer, i en el cas que sigui imprescindible per tal que el servei demanat es pugui efectuar. Sota cap altre concepte, QuedemOnline.com cedirà les dades de l’usuari amb altres finalitats que no siguin la de l’ús correcte de la pàgina web. Tampoc es cediran dades sense abans haver demanat permís a l’usuari.

 

 

Drets ARCO

 

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició (ARCO) sobre les dades personals facilitades de conformitat amb la normativa vigent, adreçant-se per escrit al destinatari i adreça de correu indicats al punt primer, o enviant un correu electrònic a [email protected]. En el moment que l’usuari es registra al portal, les dades que hagi facilitat –tinguin naturalesa personal o no- i la seva adreça electrònica són incorporades al fitxer automatitzat de MITJANS A MITGES SCP, utilitzant-se únicament per a enviar informació sobre ofertes i serveis que poguessin resultar del seu interès.  

 

 

Revelació d’informació sensible

 

Certes informacions o continguts –especialment les fotografies penjades a la web- són susceptibles de revelar públicament l’origen ètnic, la religió o l’orientació sexual de l’usuari, entre d’altres. L’usuari subministra aquesta informació a títol voluntari, sota la seva responsabilitat, i assumeix tota conseqüència que la publicació voluntària d’aquesta informació sensible pugui tenir sobre la seva persona.

 

 

Baixa del servei

 

Quan l’usuari decideixi donar-se de baixa del servei , QuedemOnline.com eliminarà de l’arxiu informatitzat totes les dades personals i mantindrà durant un període determinat les seves preferències i l’històric del usuari per si només es tracta d’una baixa temporal. Un cop passat el temps estipulat s’eliminarà tota aquesta informació.

 

 

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

 

Tant si l’usuari fa el registre gratuït, com si vol contractar algun dels serveis addicionals de pagament del portal, aquestes condicions generals d’ús li seran plenament d’aplicació. Les presents condicions generals, així com les condicions de pagament indicades a l’apartat ofertes d’abonament, conformen el contracte de serveis entre l’usuari i MITJANS A MITGES SCP.

 

Els preus, tràmits per a la contractació, formes de pagament i descripció dels serveis consten publicats aquí: pàgina d'abonaments. 

 

 

 

En el moment que l’usuari es doni d’alta al portal mitjançant el pertinent registre, MITJANS A MITGES arxivarà el document electrònic que configura el contracte entre les dues parts, i confirmarà la contractació efectuada per mitjà d’un Missatge Rebut per correu electrònic. En el cas que es contracti algun dels serveis addicionals de pagament, l’usuari rebrà un justificant de pagament a la seva adreça electrònica.

La llengua vehicular contractual és el català.

© 2015 QuedemOnline.cat, fet a Catalunya.